Явор Димитров

19.06.1965-11.09.2008


Накратко

Явор Димитров бе един от най-изявените специалисти в областта на платежните системи и вложи много енергия, време и усилия във внедряването на национално значими нововъведения в платежната система на България, включително и системата RINGS.

Явор бе сред основателите на Клуба на ИТ мениджърите в България. В негова памет е учредена награда в подкрепа на иновациите и младите хора.


CIO, БългарияОБРАЗОВАНИЕ

1986 - 1991: Висш Икономически Институт “К.Маркс” (сега “Университет за национално и световно стопанство “, специалност “Планиране и прогнозиране на макроикономическите системи”

2008: Научна степен “Доктор”

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1992: Завършен курс на обучение по специалността “Банков мениджмънт”

1995: Курс “Управление на инвестиционни фондове в приватизационния процес” – Централен Европейски Университет

1997: Курс “Банков мениджмънт” – Университет Делауер

1998: Сертификат за правоспособност – Брокер на ценни книжа КЦКФБ № 194

1998: Курс за привличане и работа с големи клиенти проведен от NOMURA International pls. London

2000: Обучение в САЩ/ NYSE, NASDAQ, Seminar on Clearing and Depository System/

от 2000: Участие в редица обучения, курсове и семинари проведени от Централни банки членки на ЕС, Федералния резерв, както и на Европейската Централна Банка

от 2006: Член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

от 2007: Член на УС на CIO клуб

2003 - 2008: Докторант в СА “Д. Ценов” - Свищов

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2000: Началник на отдел “Платежни системи” в БНБ
Отговорен за администрирането и оперирането на системата за брутен сетълмент в реално време RING. Участващ в създаването и промените в нормативната уредба свързана с процеса на плащания в страната и хармонизирането им с европейските изисквания в тази област

1996 - 2000: Началник на отдел “Корпоративни финанси” в БПБ АД, ЦУ – София
Отговорен за дейността на БПБ свързана с търговията и управлението на корпоративни цени книжа. Инициатор за създаването и участвал в управлението на Комитета по капиталови пазари към Асоциацията на ТБ

1993 - 1996: Ръководител на сектор “Левови операции”- ФБК “Химимпорт - Финанси” ЕАД

1991 - 1993Финансист в “Ахилес” ООД

ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ

Учредител на RotarAct – София

1997 - 2001Член на Rotary Club – София

от 2003 :Председател на Спортния клуб на БНБ

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ

Димитров, Я. “СБСРВ в БНБ – Едно необходимо предизвикателство” - Сп. Банкови информационни технологии – бр.1, 2001

Димитров, Я. “Проектът СБСРВ в БНБ стартира” - Сп. Банкови информационни технологии – бр.2, 2001

Димитров, Я. “СБСРВ- новите правила на платежната система” бр1 2002

Димитров, Я. “СБСРВ – последни метри до върха”, сп. Банкови информационни технологии – бр.2, 2002

Димитров, Я. “RINGS – един успешен проект”, сп. Банкови информационни технологии – бр.2, 2003

Димитров, Я. “Чрез RINGS клиентите на банките по-лесно планират платежните потоци” в. Пари бр.5, 2004

Димитров, Я. “RINGS – сериозна крачка към модерна система за плащания”в. “Пари” бр.110, 2004

Димитров, Я. “Националната платежна система. Стабилна основа за развитието на икономиката” сп. Банкови информационни технологии – бр.1, 2004

Димитров, Я. “Платежната система на България”, “СЕБРА и централизирането на държавния бюджет”, Месечно инф. Издание на МФ – бр.9, бр.11 2004

Димитров, Я. “Новите платежни системи” сп. БИТ, бр.2, 2004

Димитров, Я. “Към единна платежна еврозона SEPA”, сп. Банки Инвестиции Пари, бр.2, 2005

Димитров, Я. “IBAN – новият номер на банкова сметка”,сп. CIO, бр.4, 2006

Димитров, Я. “Единната европейска платежна зона. Инициативи, цели и предимства” Сп. CIO бр.10 2006

Димитров, Я. “Предимствата при въвеждане на международен номер на банкова сметка IBAN в България” в. Пари бр 3 2006

Димитров, Я. “Подготовка на финансовите институции за участие в европейските платежни инфраструктури” Сп. CIO бр.4 2006

Димитров, Я. “Единна входна точка – предизвикателства и перспективи”,сп. CIO, бр.4, 2007

Димитров, Я. “Единна евро-платежна зона (SEPA)”, в. Икономически живот, бр. 28, 2007

Dimitrov, Y.   “Blue book” – Payment systems in countries that have applied for membership of the European Union, ECB 2002

Изнесени доклади

  • Конференция за електронно банкиране – Албена 2001 г.
  • Конференции за банкови информационни технологии – София 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007
  • Цикъл от лекции пред студенти в УНСС и СА “Д. Ценов”